Planerna sträcker sig så långt fram i tiden som till 2045, men Mjölby kommun tvingas vara ute i god tid för att kunna hantera den snabba befolkningsutvecklingen i Mantorp. Dagens cirka 940 elever i åldersgruppen 6–15 år spås öka med 19 procent fram till år 2031 – vilket innebär att ortens befintliga skollokaler inte räcker till. Behovsanalysen och förstudien av dagens lokaler, som har genomförts av utbildningsförvaltningen, har visat att det finns en viss överkapacitet, men också en brist på lokalfunktioner. Just nu pågår ett stort arbete med tätortens översiktsplan som också påverkar skolplaneringen.

– Vi måste ha den här framförhållningen så att det inte byggs bostäder på den bästa platsen för framtida skolor och för att planera skolor i det område där orten växer, säger kommunchefen Dag Segrell.

Baserat på förstudien så har utbildningsförvaltningen lämnat en rekommendation för utveckling av organisationen. På kort sikt, det vill säga de närmsta åren fram till 2025, föreslås Veta skola bli ett rent lågstadium, Klämmestorpsskolan byggas ut och bli ett rent mellanstadium och Vifolkaskolan F–3 samt 7–9.

Artikelbild

| De nya skolorna i Mantorp planeras söder om järnvägen i närheten av den gamla skatehallen.

Thomas Kinell är utbildningsstretag och ansvarar för lokalfrågor på förvaltningen.

– Under en period blir det mer renodlade stadier, men på längre sikt handlar det om flera skolor med F–6 och en högstadieskola. Vi eftersträvar hela tiden lagom stora enheter och att elever inte ska behöva transportera sig till andra skolor för viss undervisning som till exempel språk, hemkunskap eller idrott.

På lite längre sikt, från år 2025, planeras Vifolkaskolan rymma enbart högstadieelever. Då uppstår också behov av en helt ny skola för lågstadiet som kommunen avser att bygga söder om järnvägsspåret där det också planeras för nya bostäder och förskola. I ett ännu längre perspektiv, från år 2030, spår man ett behov av ytterligare en enhet i samma område. De nya skolorna är då tänkta för F-6. I samband med att de nya skolorna byggs måste också trafiksituationen kring järnvägen ses över.

– Här spanar vi verkligen in i framtiden, säger utbildningschefen Christer Lordh.

Artikelbild

| Kommunchefen Dag Segrell och utbildningschefen Christer Lordh följer befolkningsutvecklingen för att se var framtidens service i Mantorp bör planeras.

– Vi måste se till var man lägger en sån här verksamhet för att den ska vara attraktiv, både utifrån var invånarna kommer att bo men också utifrån en intressant arbetsplats. Vi tittar på rimliga avstånd och försöker undvika att elever ska behöva byta skola under ett stadium.

I dagsläget äger inte kommunen all den mark de önskar för tätortens utbyggnad, men det förs tidiga diskussioner med lokala markägare. Förhoppningen är att detaljplanen för nya bostäder och en förskola vid järnvägen kommer att träda laga kraft i år och att spaden kan sättas i jorden under 2020. Det blir i så fall startskottet för det nya området. Utbyggnaden av Klämmestorpsskolan skulle också kunna bli verklighet under nästa år.

Vad säger ni till de som upplever skolplanerna i Mantorp som "hela havet stormar"?

– Jag kan förstå att några skulle kunna uppleva otrygghet med det här, men vi behöver prata om det för att vara väl förberedda. Det finns absolut en substans i planerna, men vi måste också ständigt omvärdera och följa utvecklingen, säger Christer Lordh och får medhåll av kommunchefen.

– Ju närmare en ny skola vi kommer, desto mer verklighet måste vi plocka in.